MARDI

IAIDO 19H00 / 19H30

IAIJUTSU 19H30 / 20H00

KENJUTSU 20H00 / 20H30

 

MERCREDI

TAICHI 11H00 / 12H00

SHINKOKAI 19H00 / 20H30

 

SAMEDI

JOJUTSU 9H00 / 10H00

IAIDO 10H00 / 10H30

IAIJUTSU 10H30 / 11H00

KENJUTSU 11H00 / 11H30