MARDI

SHINKOKAI 19H00/20H00

IAIDO 20H00/21H00

 

MERCREDI

TAICHI 11H00/12H15

 

 SAMEDI

TAICHI 9H00/10H15

  IAIDO /KENJUTSU 10H30/12H00