Horaires

SHINKOKAI  IAIDO  TAICHI  KENJUTSU  KENDO

 


LUNDI
19H00 / 20H15
 
MERCREDI
10H30 / 11H30

 

MERCREDI

19H00 / 20H15
 

SAMEDI

10H00 / 12H15